Monthly Archives

Septembar 2015

Lokalizirani rezanog Inverzna regresije

Ovo je MATLAB funkcija koja implementira metodu predložene u novinama “Lokalizovani rezanog Inverzni regresija” Wu et.al (2008) iz Odjela za statistiku znanosti na Duke University. To omogućava za nadziranu smanjenje dimenzija na nelinearnom potprostora i ublažava problem degeneracije u klasičnom rezanog Inverzni regresije (SIR) metodom uzimajući u obzir lokalne strukture ulaznih varijabli. Preuzmite ovdje (.m datoteke).

Ulazi i izlazi

Inputa ove funkcije treba da se sastoji od kovarijat matrice X sa stupovima odgovaraju zapažanja i redova dimenzije (ulazne varijable), a vektor odgovor Y duljine jednak broj stupaca X, broj efektivnih smanjenja dimenzija (EDR) Dimenzije D , a regulisanje parametar e, i (opcionalno) strukturu tip varijabla koja određuje obavljanje regresije ili klasifikacije, broj kriške i broja najbližeg susjeda. Funkcija će se vratiti strukturu varijabla koja sadrži procijenjene EDR pravaca i nekih drugih količinama. Pokušajte “Help LSIR” u komandnoj liniji za više detalja.